นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บทนำ

บริษัท นันดา เทรด จำกัด และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือกับลูกค้ารวมถึงพนักงานและบุคลากร บริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้ทาการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าการให้บริการ การเสนอสินค้าหรือขายสินค้า หรือโปรโมชันของบริษัท หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้า ผู้รับบริการ ผู้เยี่ยมชม ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก็ตาม บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวมใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 

1. บทนิยาม

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ซึ่งกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้างเก็บรักษา เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน การรับพิจารณาใช้ เปิดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือ การกระทำอื่นใดซึ่งทำให้เกิดความพร้อมใช้งาน การจัดวางหรือผสมเข้าด้วยกัน การจำกัด การลบ การทำลาย

“บริษัท” หมายถึง บริษัท นันดา เทรด จำกัด

“บริษัทในเครือ นันดา เทรด” หมายถึง บริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท นันดา เทรด จำกัด

บริษัท ตามที่ระบุ
– บริษัท นันดา อี-คอมเมิร์ช จำกัด
– บริษัท กู้ด นา แร จำกัด

“ข้อมูลชีวภาพ” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนาลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ ทำให้สามารถยืนยันตัวของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลจำลองภาพใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

“ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้” หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการจัดทำข้อมูลนิรนามแล้ว

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลสาธารณะ” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อมีการใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social media credential) เช่น Facebook Twitter และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใด ๆ ของบริษัท เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media account ID) สิ่งที่สนใจ (interests) รายการที่ชอบ (likes) และรายชื่อเพื่อนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทาไว้ให้ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ หรือข้อมูลสุขภาพจิต ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการกำหนด

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“คุกกี้ (Cookie)” หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัท ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่กลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหรือกลุ่มบริษัท นันดา เทรด มีการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“นโยบาย” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับลูกค้า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้ซื้อสินค้าและรับบริการของบริษัทและกลุ่มบริษัท นันดา เทรด ฉบับนี้และอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มขึ้น

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายถึง ผู้ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“แอปพลิเคชัน” หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อทำงานตามคำสั่ง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยแอปพลิเคชัน (Application) ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางในการใช้งานต่าง ๆ

“IP Address” หมายถึง สัญลักษณ์เชิงหมายเลขที่กำหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องพิมพ์ ที่มีส่วนอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ ที่ใช้อินเตอร์เน็ตไพรโทคอล ในการสื่อสาร

“Log” หมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงแหล่งกำเนิดต้นทางปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของแอปพลิเคชัน

นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายฉบับนี้ ต่อไปในนโยบายนี้เวลาอ้างถึงบริษัทให้หมายความรวมถึงกลุ่มบริษัท นันดา เทรด และเวลาอ้างถึงท่านให้หมายความถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และที่คณะกรรมการกำหนด) ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัทโดยทางตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากการให้บริการหรือการดำเนินงานของบริษัทผ่านทุกช่องทาง ดังนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเกิด อายุ อาชีพ เพศ สถานภาพทางการสมรส รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ เลขที่หนังสือเดินทาง อีเมล หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลทางการเงินในการใช้บริการหรือสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท เนื้อหาที่ท่านสนใจ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้น หมายถึง ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องต่อบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้ เช่น ประเภทเว็บบราวเซอร์ โดเมน เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาเข้าเว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิงข้อมูล เพื่อสนับสนุนลูกค้า โดยจะมีการเก็บ Log การใช้งานของท่านจากบนแอปพลิเคชันของทางบริษัท
(3) ข้อมูลระบบ หมายถึง ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอัตโนมัติเมื่อท่านล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทไม่ว่าจะผ่านทางคุกกี้ เว็บบีคอน ไฟล์ล็อคอิน สคริปท์ รวมถึงข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพีประเภทของบราวเซอร์ โดเมน ประวัติเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาการเข้าใช้งาน ที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านค้นหาหรือที่ท่านดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน
(4) ข้อมูลที่ตั้ง หมายถึง ข้อมูลทีได้รับจากจีพีเอส ไวไฟ IP Address หรือโพสต์สาธารณะซึ่งระบุข้อมูลที่ตั้ง

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)
ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการของบริษัท หรือการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในบางกรณี บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพและข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทต่อไป
(ต่อไปนี้นโยบายฉบับนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวกับท่านข้างต้น รวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

 

3. วิธีที่ได้ทำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยกระบวนการ ต่อไปนี้

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง ทั้งการเก็บข้อมูลจากการซื้อขาย หรือใช้บริการรวมถึงการเยี่ยมชม การติดต่อ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
(1) เมื่อแสดงเจตนาจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการของบริษัท (ผลิตภัณฑ์) รวมถึงการลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ข้อมูลส่วนบุคคลขณะที่พิจารณาจะซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเป็นหนังสือหรือวาจา ไม่คำนึงว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ติดต่อก่อนก็ตาม
(2) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อกับบุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงานขาย ตัวแทน นายหน้า ผู้รับจ้าง คู่ค้า ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล การพบปะกันโดยตรง การสัมภาษณ์ ข้อความสั้น (SMS) โทรสาร ไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการอื่นใด
(3) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การประกวด การจับฉลากชิงโชค งานอีเว้นท์ หรือการแข่งขันต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัท
(4) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ หรือทำการติดต่อภายในบริษัท

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ บริษัทหรือกลุ่มบริษัททางการเงิน สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทข้อมูลเครดิต และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่บริษัทมีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต หรือสามารถเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเครือบริษัท นันดา เทรด
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ร้านค้า หรือบริษัทที่ให้บริการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล คู่ค้า พันธมิตร เป็นต้น
(3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากสาธารณะ (Public Records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public Records) ที่บริษัท มีสิทธิเก็บรวบรวมไว้ได้ตามกฎหมาย
(4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต วันเดือนปีเกิดสำหรับจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามกฎหมาย และที่อยู่ไอพี (IP Address) ผ่านการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต วันที่และเวลาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชมขณะเข้าเว็บไซต์ และที่อยู่ของเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address MAC Address Cookie ID IMEI รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยการใช้คุกกี้
(5) พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยจะมีการเก็บ Log การใช้งานของท่านจากบนแอปพลิเคชันของทางบริษัท
(6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย
ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎหมาย

 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
4.1 เพื่อขายสินค้า การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่จะมีในอนาคต

4.2 เพื่อการทำรายการตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเว็บไซต์ หรือโมบายแอปพลิเคชัน ของบริษัท

4.3 เพื่อการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เช่น การชำระเงิน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.4 เพื่อการบริการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูล

4.5 เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกับบริษัท

4.6 เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท

4.7 เพื่อการดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท

4.8 เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ บริการอื่น ๆ ของบริษัท อาทิ การให้คำแนะนำและ/หรือข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมทชั่นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท

4.9 เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ การสำรวจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท

4.10 เพื่อการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมในการตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล บังคับใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ปกป้องการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัท บุคลากร และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น ปกป้องหรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

4.11 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่กฎหมายหรือภาครัฐกำหนด

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

อนึ่ง ในการได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมานั้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อ 4 เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทตามกฎหมาย
2. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
3. เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของบุคคล
4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อานาจ
5. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6. เป็นความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

 

5. การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นความลับ แต่ทั้งนี้ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ หรือกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็น เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุข้างต้น บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บุคคล ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือของบริษัท บริษัทจะแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัทในเครือนันดา เทรด
(2) ผู้รับเหมา/คู่สัญญา : ในกรณีที่บริษัททำการจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการใดอันจำเป็นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น รหัสไปรษณีย์ การวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมออนไลน์ เว็บไซต์จะกำหนดให้ผู้รับเหมาในการดำเนินการนั้นเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และต้องห้ามมิให้ผู้รับเหมาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรืองานของบริษัท
(3) หน่วยงานรัฐบาล รัฐบาล หรือองค์กรอื่นตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำร้องขอ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
(4) บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
(5) บุคคลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 

6. ระยะเวลาการจัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่บริษัทจะต้องดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลังระยะเวลาที่สัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัทสิ้นผลบังคับระยะหนึ่ง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปแม้จะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม เช่น กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือพิจารณาคดีตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Data Retention Policy)
บริษัทจะมีการดำเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูล ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ตามนโยบายการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Data Disposal Policy)

 

7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและภายใต้ข้อกาำหนดของกฎหมาย บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชันต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ อีเมล และด้วยวิธีอื่นใดรวมถึงการดาเนินการด้านการตลาดแบบตรง เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของบริษัทผ่านการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการนำเสนอสินค้า และเพื่อการให้บริการของบริษัท เช่น พนักงาน ตัวแทน ซึ่งบุคคลที่บริษัทอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทมีมาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานการกากับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่าน เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้
1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล : ท่านอาจมีสิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ กำลังเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่าน ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทฯ อาจกำหนดให้ท่านพิสูจน์ตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอมาแก่ท่าน
2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล : ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน (ในประเทศหรือระหว่างประเทศ) ให้ถูกต้อง
3) สิทธิในกำรโอนย้ายข้อมูล : ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีอยู่เกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นในกรณีที่ (ก) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดส่งให้บริษัทฯ (ข) หากบริษัทฯ ทาลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาของบริษัทฯ ที่ทำกับท่าน
4) สิทธิในการคัดค้ำน : ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการ เช่น คัดค้านการทำการตลาดแบบขายตรง
5) สิทธิในการระงับการใช้ : ท่านอาจมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
6) สิทธิในการถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เคยให้ความยินยอมไว้ได้ตลอดเวลา
7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการเช่นนั้นหากบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
8) สิทธิในการร้องเรียน : ท่านอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
9) กำรใช้สิทธิ : การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างตันสามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิและยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการขอใช้สิทธิผ่านทาง website อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิของท่านอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัท อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น โดยหากบริษัทปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย
ท่านสามารถใช้สิทธิได้ผ่านทาง Email admin@nandatrade.com
ระยะเวลาดำเนินการในการใช้สิทธิประเภทต่าง ๆ
1. สิทธิขอถอนความยินยอม 7 วัน
2. สิทธิการเข้าถึงข้อมูล, สิทธิถ่ายโอนข้อมูล, สิทธิขอคัดค้าน,สิทธิขอให้ลบหรือทาลายข้อมูล, สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล 30 วัน
3. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล 7 วัน อนึ่ง การลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือการยกเลิกความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและสัญญาที่ทำไว้กับบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัท หรือกรณีการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ จึงอาจเกิดข้อจำกัดในการให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การบริการ และข่าวสารจากบริษัทต่อไป

 

10. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทจะมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจมีนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากของบริษัท ขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 

11. นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้ใช้กับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันที่ใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เพื่อจะแจ้งให้ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ และการทำงานของคุกกี้ นโยบายคุกกี้นี้ยังอธิบายถึงคุกกี้ที่บริษัทใช้ หน้าที่ของคุกกี้ และวิธีการจัดการคุกกี้ของท่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจะใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาใช้งานหรืออ่านได้เฉพาะเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

11.1 ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้และระยะเวลาการทำงานของคุกกี้
บริษัทใช้คุกกี้ทั้งหมด 2 ประเกท ได้แก่ คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้เหล่านี้ทาหน้าที่แตกต่างกันตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อด้านล่าง
บริษัทใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First-Party Cookies) และคุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งคือไฟล์คุกกี้ที่ถูกสร้างและบันทึกข้อมูลด้วยเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกอ่านโดยเว็บไซต์ที่เป็นผู้สร้างและทำการบันทึกข้อมูลของท่านท่านั้น คุกกี้บุคคลที่สาม คือไฟล์คุกกี้ที่ถูกสร้างและบันทึกโดยโดเมนที่แตกต่างจากเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชม และสามารถแบ่งปันไฟล์คุกกี้ที่บันทึกข้อมูลของท่านให้เว็บไซต์ใด ๆ ได้อย่างอิสระ
นอกจากนี้ คุกกี้ที่บริษัทใช้จะเป็นคุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) สำหรับคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านแม้ว่าท่านจะปิดเว็บไซต์ของบริษัทไปแล้ว หรือจนกว่าท่านจะลบทิ้งด้วยตนเอง (คุกกี้จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านนานเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลา หรือ “อายุ” ของ คุกกี้นั้น ๆ รวมถึงค่าติดตั้งของบราวเซอร์ของท่านด้วย)

11.2 ควำมยินยอม
คุกกี้ประเภทที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งจะเปิดใช้งานเสมอบนอุปกรณ์ของท่านตามหลักผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท แต่บริษัทจะขอดวามยินยอมจากท่านหากมีการใช้คุกกี้ประเภทอื่น หากท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่านหรือถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากคุกกี้ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการตั้งค่าคุกกี้

11.3 การใช้งานคุกกี้
บริษัท จะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานดังนี้
– คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย
– คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่าน เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอเนื้อหาและตอบสนองความต้องการ รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่านให้ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น อาทิ ภาษา หรือ ภูมิภาค หรือ ขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกในการใช้งานบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งคาใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์
– การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) : เว็บไซต์ของบริษัท อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจแตกต่างจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบุดคลที่สามนั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจเก็บ รวบรวมข้อมูลของท่านไปใช้งาน ทั้งนี้
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหา นโยบายต่าง ๆ ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซด์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

 

12. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DP0) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

13. รายละเอียดสำหรับติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

บริษัท นันดา เทรด จากัด (สานักงานใหญ่)
2/3 ซอยพระรามเก้า 43 (ซอย 21 ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
อีเมล admin@nandatrade.com
หมายเลขโทรศัพท์ 090-960-7187
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป